Zásady zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů určených pro klienty organizace Péče bez překážek, z. s., se sídlem Rakovského 3162/8, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00, IČ 06667431, registrované ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L 69603 (dále jen „PbP“), je informovat Vás, klienty PbP, o tom, jaké osobní údaje o Vás PbP jako správce zpracovává při poskytování služeb (např. poradenství, kurzů) a zasílání newsletterů a při návštěvách internetových stránek provozovaných PbP. Dále Vás tímto informujeme o tom, k jakým účelům a jak dlouho PbP tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva Vám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) a dalšími právními předpisy souvisejícími s ochranou osobních údajů (dále společně jen „právní předpisy o OOÚ“ ) za účelem zajištění informační povinnosti PbP jako správce dle čl. 13 GDPR.

Fyzioporadna – zpracování osobních údajů

Odesláním dotazu do Fyzioporadny berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje bude PbP zpracovávat jakožto správce za účelem poskytnutí služby, sledování statistik a vykazování donorům, kteří přispívají na provoz poradny.

Právní důvod pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy s Vámi a také s donorem financujícím poskytnutí služby, a dále ochrana oprávněných zájmů PbP jako správce, spočívající v nezbytnosti prokázání obsahu poskytovaných informací pro případ sporu.

Osobní údaje, které PbP v rámci Fyzioporadny zpracovává:
jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, pokud ho poskytnete (kontaktní údaje slouží ke komunikaci s vámi), dotaz, text odpovědi; kategorie dotazu (problematika); stav konzultace (vyřešeno/odmítnuto/čeká na doplnění/probíhá/už se neozval); další údaje, pokud je uvedete: věk dítěte, úroveň jeho dovedností, kategorie tazatele (osoba se zdravotním postižením/pečující osoba/rodič dítěte se ZP/jiné), jak jste se o Fyzioporadně dozvěděli; případné telefonické rozhovory se nenahrávají.

Doba zpracování:
Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění následujících účelů zpracování osobních údajů: sledování kvality služeb, komunikace s Vámi, řešení případných sporů z poskytování služeb a vykazování použití služby donorovi financí na provoz Fyzioporadny a pro statistické účely anonymně. Poté budou osobní údaje vymazány a dotazy a odpovědi budou automaticky anonymizovány, avšak nadále zůstanou v elektronickém systému.

Zabezpečení údajů:
K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze vybraní zaměstnanci a spolupracovníci PbP, kteří poskytují poradenství a spravují databázi, a dále naši IT dodavatelé a správci databáze, se kterými máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

Zasílání newsletteru – zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Chci dostávat zajímavé informace o činnosti PbP“, případně políčka “Ano”, poskytujete souhlas k tomu, aby PbP zpracovávalo Vámi poskytnuté osobní údaje dle dále uvedených podmínek.
PbP bude uchovávat a zpracovávat následující údaje: vaše jméno, příjmení, e-mail, kraj vašeho pobytu a preferované informace. K těmto údajům PbP přiřazuje dále údaje o službách, které jste využili.
Účely zpracování – zařazení do databáze PbP sloužící k rozesílání informací souvisejících s PbP a zpracování statistik.

Důvodem pro shromažďování a zpracovávání jména, příjmení a kontaktu je zasílání informací o činnosti PbP, informace o kraji pobytu slouží pro zmapování dosahu našich služeb, ke statistickým účelům.
Informace související s PbP mohou být zasílány e-mailem nebo prostřednictvím personalizovaných reklam na Facebooku, Skliku a Google Adwords.

Právní důvod zpracování a doba zpracování:
Právním důvod zpracování je Váš souhlas, který je dobrovolný. Údaje bude PbP zpracovávat do doby, kdy svůj souhlas odvoláte e-mailem zaslaným na adresu: info@pece-bez-prekazek.cz, nebo prokliknutím odkazu, který najdete v patičce každého hromadně zaslaného e-mailu. Na základě odvolání souhlasu dojde k výmazu e-mailového kontaktu z aktivního adresáře. Samotný e-mail pak zůstává na seznamu blokovaných, aby nedopatřením nemohlo dojít k nevyžádanému zaslání.

Zabezpečení údajů:
K Vašim osobním údajům budou mít přístup vybraní zaměstnanci PbP, kteří spravují newsletter a databázi, a dále zpracovatelé databáze – firma Ecomail (nástroj sloužící k hromadným rozesílkám), se kterými máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu, Facebook, Seznam a Google; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.
Kontaktní osoba pro newsletter: d.kuldanova@pece-bez-prekazek.cz

Kurzy pro veřejnost – zpracování osobních údajů

PbP má k dispozici údaje, které zadáte při přihlášení na kurz, případně které PbP sdělíte dodatečně.

Zpracovávané údaje:
U kurzů – jméno, příjmení, email, telefon, adresa, “Proč se chcete kurzu zúčastnit?”

Účely zpracování:
jméno, příjmení, e-mail a telefon, adresa – slouží ke kontaktu a komunikaci s vámi ohledně kurzu a administrace plateb
datum narození – za účelem vystavování certifikátů o studiu
údaj „Proč se chcete kurzu zúčastnit?“ – pro statistické účely pro vykazování donorům

Právní důvod zpracování:
Právním důvodem zpracování je tak smlouva o poskytnutí služby (kurzu) uzavřená mezi Vámi a PbP. Na základě oprávněného zájmu vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik pro interní potřeby PbP a archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků. K vámi poskytnutým výše uvedeným údajům můžeme také přiřadit informace o službách PbP, které jste využili, což slouží opět ke statistickým účelům pro naše vnitřní potřeby. Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů, zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, kurz, který jste navštívili a výše zaplacené částky za kurz.

Souhlas s pořizováním záznamů
Během služby (zejm. kurzu) na základě § 6.1f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů může být PbP, nebo osobou jím pověřenou z akce pořizován audiovizuální záznam a fotografie, na nichž může být zachycena i vaše osoba. Záznam a fotografie mohou být použity PbP za účelem prezentace této akce, jakožto činnosti spolku PbP na jeho webových stránkách a sociálních sítích, případně v propagačních materiálech, nebo mohou být poskytnuty dalším subjektům za účelem informování o akci v médiích. Účelem není identifikovat konkrétní účastníky akce. Odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas s pořizováním těchto záznamů a s výše uvedeným způsobem užití.

Doba uchování osobních údajů
Informace Vámi poskytnuté na základě uzavřené smlouvy (uzavíráte odesláním přihlášky na kurz) zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro účely administrativy a organizace služeb (zejm.kurzů), účetnictví a evidence. Údaje, které zpracováváme na základě zákonné povinnosti, uchováváme po dobu zákonných archivačních lhůt. Údaje, které nepotřebujeme pro archivační účely, smažeme vždy na konci kalendářního roku po ukončení roku, ve kterém byla poskytnuta služba.

Zabezpečení údajů:
K Vašim osobním údajům mohou mít přístup zaměstnanci PbP. Dále mohou mít k osobním údajům přístup naši dodavatelé IT a obdobných služeb, např. společnost Google; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

Sdílet