Otevřený dopis členům Poslanecké sněmovny k návrhu novely zákona o sociálních službách

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem ve věci poslaneckého návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který bude Poslanecká sněmovna projednávat na své schůzi dne 23. března 2021 (sněmovní tisky 1143 a 1144).

Pro řadu z vás je novela zákona o sociálních službách jen jeden z mnoha zákonů, pro rodiče dětí s postižením, které náš spolek sdružuje, je to ale jeden z nejdůležitějších právních předpisů, protože přímo ovlivňuje každodenní životy jejich dětí i rodin. 

Vážené poslankyně, vážení poslanci, žádáme vás, abyste tuto novelu zákona z programu schůze stáhli nebo jí nepodpořili, protože předložená novela, pokud bude přijata, výrazně zhorší každodenní život lidí se zdravotním postižením a jejich rodin. Nejproblematičtější body novely uvádíme v následujícím textu.

K bodu 17 – § 76a (valorizace maximálních úhrad za sociální služby)
Valorizace by měla kopírovat valorizaci důchodů. Návrh vůbec neřeší sociální dopady opatření, ačkoli toto opatření výrazně zhorší finanční dostupnost sociálních služeb, a to nejen pro rodiny dětí s postižením, které žádný důchod nepobírají, kdy zvýšení cen sociálních služeb nebude nijak kompenzováno, protože novela vůbec nepočítá s valorizací příspěvku na péči, což je sociální dávka, která je na úhradu sociálních služeb přímo určená.

K bodu 5 – § 39 (sloučení pečovatelské služby a osobní asistence do nového druhu sociální služby)
Pečovatelská služba i osobní asistence mají v ČR dlouhou tradici. Každá z nich se specializuje na jinou cílovou skupinu klientů, odlišná je práce s klientem, liší se i profil pracovníků v těchto službách. Pečovatelská služba je více zaměřená na pomoc (aniž by od klienta vyžadovala součinnost), osobní asistence naopak podporuje zapojení klienta do všech činností, aby byla co nejlépe využita míra jeho samostatnosti. Není jasné, jak by měla být sloučená sociální služba vymezená, a je velmi pravděpodobné, že by do budoucna mohlo dojít k výraznému zhoršení kvality služby pro klienty.

K bodu 7 – § 48 (sloučení některých typů pobytových sociálních služeb – domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem)
Návrh zohledňuje hlavně potřeby poskytovatelů služeb (zjednodušení registrace, snížení administrativní zátěže…), individuální potřeby klientů jsou opomíjené. Přitom specializace druhem služby a cílovou skupinou klientů je důležitá pro zajištění vysoké kvality služby a individualizované péče.

K bodům 9 a 10 – § 73 (změna úhrad za poskytování služeb ve službě chráněné bydlení)
Klient v chráněném bydlení žije samostatně s podporou a potřebuje finanční prostředky na běžný život, což odebrání 85 % příjmů klienta téměř vylučuje. Kromě toho návrh vůbec nezohledňuje reálné náklady poskytovatele služby, které se mohou u jednotlivých klientů výrazně lišit (jednotliví klienti mohou potřebovat různou míru podpory).

Vážené poslankyně, vážení poslanci, problematika sociálních služeb se netýká pouze osob s postižením a pečujících. Týká se potenciálně nás všech bez ohledu na současný zdravotní stav nebo sociální situaci. Stačí okamžik, nehoda, nemoc, aby se dosud zcela soběstačný člověk stal plně závislým na péče svého okolí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, žádáme Vás, abyste při projednávání novely zákona o sociálních službách měli na paměti, že rozhodujete o tom, jak bude vypadat každodenní život mnoha lidí s postižením a lidí, kteří o ně pečují. Novela zákona o sociálních službách, jak je navržena, výrazně zhorší kvalitu života lidí s postižením. Proto vás prosíme, nedovolte, aby návrh v tomto znění prošel.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Dana Kuldanová, Magdalena Tomášková a Jana Šnapková
Členky výboru spolku
Péče bez překážek, z. s.

PDF verze otevřeného dopisu poslancům k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Sdílet